Om ikt

I forskningsprojektet bruger vi betegnelsen informations- og kommunikationsteknologi (ikt). I daglig tale bruges begrebet synonymt med it, digitale teknologier osv.

Vi har ikke fra projektets start lagt os fast på, hvilken form for ikt, der kommer til at indgå i vores undersøgelser, men vi håber at kunne inddrage forskellige typer, der kan være mere eller mindre underviser/oplærer- eller elevcentrerede.

Forskning omkring brug af ikt i undervisnings- og læreprocesser på EUD-området er generelt meget sparsom, og vi støtter os derfor også op ad forskning indenfor andre uddannelseskontekster og forskningsfelter.

Hvad angår ikt, har man i internetforskningen siden 2004, talt om Web 2.0-teknologier eller sociale medier, der som betegnelsen antyder lægger op til social anvendelse, herunder social læring. Typiske eksempler på Web 2.0-teknologier er Facebook, YouTube og Wikipedia. Karakteristisk for disse former for ikt er, at de lægger op til en række interessante aktiviteter, herunder kollaboration og egenproduktion, hvilket bevirker at flere forskere (se fx Bundsgaard; Petterson & Puck, 2014; Sørensen et al., 2010; Dohn & Johnsen, 2009) finder dem relevante i undervisnings- og læreprocesser, hvor eleven populært sagt går fra at være passiv tilhører til aktiv medproducent.

Sociale medier kædes ofte også sammen med mobile medier og mobil læring. I et nyligt tema-nummer af tidskriftet Læring & Medier, finder redaktørerne, Christensen & Godsk (2013) ni forskellige potentialer forbundet med brug af mobile medier i undervisnings- og læreprocesser. Især potentialer ift. fleksibilitet i tid og sted, personalisering, opdatering af undervisnings-aktiviteter og elevers egenproduktion, synes at stemme godt overens med de antagelser, vi er stødt på i forundersøgelsen (se fanen Om projektet) og i vores undervisningspraksis. Som Dalsgaard et al. (2013, s. 4) fremhæver, er det ”ikke nyt at mennesket er mobilt og skifter kontekst: det er nyt at man kan tilgå ressourcer, information og kommunikation på tværs af kontekster”. Denne form for allestedsnærværende, ”ubiquitous” adgang til ressourcer ændrer og udvider læringsrummet, og skaber efter vores opfattelse muligheder for forskellige typer af ikt-medierede grænsekrydsninger (transfer).

Referencer

Bundsgaard, J., Petterson, M. & Puck, M.R. (2014). Digitale Kompetencer. It i danske skoler i et internationalt perspektiv. Aarhus Universitetsforlag.

Christensen, I.F. & Godsk, M. (2013). Mobil læring på danske universiteter. I: Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), Årgang 6, nr. 10, s. 1-9. Kan hentes her

Dalsgaard, C.; Pedersen, N.F. & Aaen, J. (2013). Læring på tværs af kontekster – læringspotentialer i mobilt medieret information og kommunikation. I: Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), Årgang 6, nr. 10, s. 1-23. Kan hentes her

Dohn, N.B. & Johnsen, L. (2009). Læring 2.0. Samfundslitteratur.

Sørensen, B.H.; Audon, L. & Levinsen ,K.T. ( 2010). Skole 2.0. Forlaget Klim.