Om projektet

Ikt og transfer i Erhvervsuddannelser
– et casestudie om ikt-mediering, transferforståelser og -praksis i et sociokulturelt perspektiv

Forskningsprojektet blev godkendt i maj 2015 og løber frem efteråret 2017. Herefter afrapporterer projektet i foråret 2018.

Formål 
Forskningsprojektet har til formål at skabe viden om, hvordan erhvervsskolelærere på hovedforløbet identificerer og håndterer diskontinuitet, grænser og grænsekrydsning i og imellem forskellige kontekster gennem brug af ikt-baserede grænseobjekter. På baggrund af denne viden, er formålet endvidere at komme med anbefalinger til, hvordan skolerne kan arbejde med at styrke skole-virksomhedssamspillet.

Baggrund
Indenfor vekseluddannelsessystemet er forskellighed i kontekster et grundvilkår, der kan medføre didaktiske-pædagogiske udfordringer i forhold til at skabe mening og sammenhæng. En nyere undersøgelse af sammenhængen mellem skole og praktik på tekniske skoler foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA, 2013) viser:

  • at det er vigtigt for elevernes læring at der er sammenhæng
  • at virksomheder efterlyser mere viden om elevernes uddannelsesforløb
  • at det er op til skolerne at påtage sig ansvaret for at sikre sammenhængen

Netop manglende sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske del i erhvervsuddannelser udgør ifølge transferforsker, Vibe Aarkrog (2010) en tilbagevendende problemstilling i erhvervsuddannelsesforskningen. Tænkningen omkring grænsekrydsning er en del af den nyere transfer-forskning, som lægger vægt på at udforske og udnytte forskellighed i og imellem forskellige undervisnings- og læringskontekster (Lobato, 2006). Begrebsapparatet omkring grænsekrydsning og -objekter hentes fra sociokulturel læringsteori, som dette kommer til udtryk i blandt andet i Aktivitetsteori (Tuomi-Gröhn et al., 2003; Engeström, 1987), Situeret Læring (Lave & Wenger, 1991) og teorien om Praksisfælleskaber (Wenger, 1998).

Ifølge Akkermann & Bakker (2011) henviser grænsekrydsning overordnet til en persons interaktion i og overgang imellem forskellige kontekster, hvilket eksempelvis kunne være i teori- og praksisundervisning eller imellem skole- og praktikperioder på erhvervsuddannelser. Grænseobjekter refererer til artefakter/redskaber, som er udviklet specifikt med henblik på at understøtte og mediere sådanne grænsekrydsninger (ibid.), og her kunne der eksempelvis være tale om videomateriale, der bruges til at skabe praksisnærhed i teoriundervisning, eller der kunne være tale om såkaldt en praktikum-opgave, der fungerer som bindeled mellem skolen og virksomhedspraktikken.

I projektet ønsker vi både teoretisk og empirisk at sætte fokus på brug af især informations- og kommunikationsteknologi (ikt) som grænseobjekt og transfermedierende redskab. Motivationen herfor findes første og fremmest i en forundersøgelse om erhvervsskolelæreres anvendelse af ikt udarbejdet af NCE-medarbejdere Palle Bergstedt, Carsten Lund Rasmussen & Marianne Riis i 2014. I forundersøgelsen tegnede der sig et billede af, at erhvervsskolelærere kæder anvendelse af ikt i undervisnings- og læreprocesser sammen med et potentiale for praksisnærhed og derigennem mulighed for at skabe øget transfer. Imidlertid kunne vi også i forundersøgelsen konstatere, at der er behov for at udvikle nyt didaktisk materiale, modeller og metoder, der kan understøtte erhvervsskolelæreres didaktiske-pædagogiske arbejde med ikt i forhold til transferproblemstillinger.

Herudover er der, i den aktuelle 2015-erhvervsskolereform, eksplicit fokus på øget digitalisering og bedre skole-praktiksamspil[1], hvilket understøtter vores antagelse om, at der er behov for ny viden indenfor feltet. Idet der er tale om transfer eller grænsekrydsning mellem forskellige undervisnings- og læringskontekster, der kan opfattes som væsensforskellige, men indbyrdes afhængige, ønsker vi at anlægge et dialektisk og systemisk perspektiv på feltet. Dette gøres gennem anvendelse af Aktivitetsteori (Tuomi-Gröhn et al., 2003; Engeström, 1987) som overordnet teoretisk ramme, hvorigennem, analyseenheden identificeres som det samlede system.

Overordnede mål og leverancer
Med henblik på at imødekomme projektets formål, har vi opstillet følgende overordnede mål:

  1. Videnudvikling og generel formidling – gennem klarlægning af forskning og praksis indenfor feltet og besvarelse af forskningsspørgsmål er målet producere en webbog. Herudover er det målet at videndele gennem konferencedeltagelse med papers og forskningsworkshops.
  2. Omsætning af viden i profession og erhverv – gennem seminar- og netværksaktiviteter, eksempelvis i Forsker-praktikernetværket og produktion af inspirationskataloger, er målet at videndele både eksternt ift. diverse interessenter og internt i NCE gennem hele projekt-perioden. Hertil kommer eventuelle konsulentydelser affødt af projektet.
  3. Omsætning af viden i uddannelse og undervisning – gennem udvikling og feltvalidering af didaktisk materiale, modeller og metoder, samt webbogen er målet at omsætte ny viden i undervisningen på allerede eksisterende moduler på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, samt at bidrage til udvikling af et nyt modul[2].

Itieud_leverancer

I projektets sidste fase, sommeren 2017, er det endvidere målet at identificere og kvalificere et fremtidigt forskningsprojekt på baggrund af ovenstående.

[1] Reformens hjemmeside: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Reform-2015

[2] Projektdeltagere Carsten Lund Rasmussen og Marianne Riis, har som repræsentanter for NCE været med til at udarbejde et nyt valgmodul med titlen ”Praksisrelateret undervisning” sammen med repræsentanter fra de øvrige professionshøjskoler. Vi har allerede anvendt viden fra den indledende research og forventer, at øvrig viden genereret i forskningsprojektet i væsentlig udstrækning vil kunne omsættes på dette nye modul. Modulet forventes at blive afviklet første gang hos NCE i foråret 2016.

Referencer

Akkerman, S.F. & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. I: Review of Educational Research. June 2011, Vol. 81, No. 2, pp. 132-169

Engeström, Y. (1987:1996) Udviklingsarbejde som uddannelsesforskning. Ti års tilbageblik og et blik ind i zonen for den nærmeste udvikling. I: Illeris, K. (red.) (2000) Tekster om læring. Roskilde Universitetsforlag. S. 270-283

EVA (2013). Sammenhæng mellem skole og praktik. Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb. Kan hentes her

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning. Legitimate peripheral praticipation. Cambridge University Press.

Lobato, J. (2006). Alternative perspectives on the transfer of learning. History, issues, and challenges for future research. The Journal of The Learning Sciences, 15(4), 431-449

Tuomi-Gröhn, T. Engeström, Y., & Young, M. (2003). From transfer to boundary crossing between school and work as a tool for developing vocational education: An introduction. In T. Tuomi-Gröhn & Y. Engeström (Eds.), Between school and work: New perspectives on transfer and boundary-crossing (pp. 1–18). Amsterdam, Netherlands: Pergamon.

Wenger, E. (1998). Communities of practice. Learning, meaning and identity. Cambridge University Press.

Aarkrog, V. (2010). Erhvervsuddannelsesforskningen i Danmark. In: Størner, T. & Hansen, J.A. (red.) Erhvervspædagogik – mål, temaer og vilkår i eud’s verden. Erhvervsskolernes Forlag. s. 73-82.

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s